شرکت تسلا برق نقش جهان

مشاوره، طراحی و اجرای پروژهای برق، طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف و متوسط

مونتاژ تابلو برق

مراحل مونتاژ تابلو های برق 

  1. طراحی قطعات راه اندازی و حفاظتی مناسب با توجه به مصرف کننده

  2. تهیه نقشه جانمایی و اسکلت تابلو و مدار فرمان و قدرت

  3. نصب قطعات در اسکلت تابلو طبق نقشه جانمایی

  4. سیم کشی تابلو طبق نقشه مدار قدرت 

  5. سیم کشی تابلو طبق نقشه مدار فرمان

  6. تست کامل تابلو و انجام مرحله QC